Artist ORITO and Keiko Araki. Artist ORITO (on the left) and English interpreter Keiko Araki (on the right).